Организација и службе

Радно време Центра за социјални рад “Трстеник” у Трстенику је од 7.00 до 15.00 часова сваког радног дана у недељи, с тим што је за стручне раднике радно време од 7.00 до 14.30 часова.

Новом унутрашњом организацијом рада Центра, осим петодневне радне недеље, омогућује се грађанима да 24 сата имају приступ услугама и неодложним интервенцијама. Услуге социјалне заштите се организују као услуге за децу, младе и породицу, као и услуге за одрасле и старе. У ситуацијама које угрожавају живот, здравље и развој особе, ради осигурања безбедности, услуге се обезбеђују током целе недеље, независно од радног времена, у виду неодложних интервенција.

Како бисмо благовремено и правовремено одговорили потребама корисника за неодложним интервенцијама, Центар за социјални рад организује дежурства. Сваког радног дана, по завршетку радног времена, од 15.00 до 7.00 часова наредног дана, дежуран је један стручни радник. Дежурство викендом се одвија по унапред утврђеном распореду. Организовањем пасивног дежурства се обезбеђује несметани приступ услугама када је неопходно предузимање хитних мера интервенције. Дежурство подразумева да дежурни радник интервенише по позиву корисника и/или полиције, других државних органа, искључиво и само ако се неко лице нађе у стању социјалне потребе (ако је животно угрожено, ако се догодило насиље у породици, ако је лице нађено на улици, а дезоријентисано је…).

Стручни радници Центра за социјални рад се циклично смењују у дежурству на недељу дана.

Директор Центра за социјални рад је Драгојло Минић, дипл. правник.

Dragojlo Minić

Биографија

Рођен у Буђеву, oпштина Сјеница. Од 1982. године живи и ради у Трстенику.

Завршио Правни факултет у Београду. Положио правосудни испит. Завршио обуку акредитованог програма обуке за правнике у социјалној заштити. Лиценцирани је правник за послове у социјалној заштити. 25 година није члан ниједне политичке странке. Више пута је добровољно дао крв.

Од заснивања радног односа (1983. год. у Центру за социјални рад „Трстеник“ у Трстенику) активно је учествовао у скоро свим дешавањима у социјалној заштити, како на локалном тако и на регионалном и републичком нивоу.

Недуго по запослењу у Центар, изабран је за Председника Савета фонда социјалне заштите у Трстенику.

На регионалном нивоу, тада Краљевачки регион (12 Центара за социјални рад, 2 Геронтолошка центра и 2 Дома) изабран је за Председника Председништва стручних радника тих установа. У два мандата је обављао ту функцију.

На републичком нивоу, један је од оснивача Удружења стручних радника у социјалној заштити Републике Србије (Аранђеловац 1994. год.). Од тада, па и сада је активан члан у органима Удружења. Сада је члан Скупштине Удружења, заменик председника Управног одбора и Председник Актива правника у Удружењу.

Био је и члан председништва Републичког Друштва за церебралну и дечију парализу.

Активно се бавио спортом; гимнастиком и каратеом. Мајстор је каратеа и тренер са такмичарским резултатима на свим нивоима.

Активно је учествовао у изради Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, као и Породичног закона и сада важећег Закона о социјалној заштити.

2012.год. од стране Министра рада, запошљавања и социјалне политике изабран је за председника Одбора за конституисање и почетак рада Коморе социјалне заштите (Одбор је бројао 9 чланова, и 6 чланова Тима за подршку са факултета, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике и из Републичког секретаријата за законодавство). За годину дана активног рада Одбора, конституисана је Комора социјалне заштите, изабрана Скупштина и именован ВД директор Коморе.

Учествовао је и учествује у свим активностима у социјалној заштити (стручни скупови, едукације…) у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Републичког завода за социјалну заштиту, Удружења стручних радника, невладиног сектора и у домену струке правника и уопште послови из области социјалне заштите.